مجموع ارتفاع قاعدة و مثلث

هندسه فضایی. ضلعی را که ارتفاع بر آن عمود است را قاعده مثلث گویند

2023-02-02
    مقارنة p20 pro و mate 20 pro
  1. مجموع 2 قاعده xارتفاع تقسم بر2
  2. حجم کره = شعاع به توان سه 3/14 چهار سوم
  3. مساحت و محیط اشکال هندسی
  4. محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2