رد ء

17 مجاھد بلوچ ءِ پٹ ءُ پولی ءُ رد ءُ بند داتگیں کتاب ” بُنزہ “ ندر پہ باسک nbsp لبزانکی دیوان ءِ وانوکاں اے کتاب پہ ایم اے بلوچی ، این ٹی ایس ، سی ایس ایس ءِ چکاس ءَ بھر زوروکیں نودربراں نبشتہ کنگ . )ا رد ه 0)ا داز2 و 4هر ر5 :˘ˇود 6 ا ˘ا˚رد =ا رد ن 4هر و دز˘ نˆ را˙ و ˝˛ ˚˜ ˚ ار! ء$%˝ ( د)* 2008 ل ا ه ر

2023-02-02
    الاهلي السعودي و الوصل
  1. رد گرe ه ر را
  2. ناˇا رد ء
  3. دنکیم یزیر هیاپ ،تسه یللملا نیب دانسا