حل د

‎د افغان کډوالو د ستونزو حل پاڼه مو د هېوادوالو د شته ستونزو او حل په موخه جوړه کړې ده تر څو. نه ویونکی طالب؛ مبادا په خپله د حل توپ لندن او اسلام اباد ته وسپاري! پدې باور لرم چې طالب په خپل وروستني شل کلن تاریخ کې د دنیا او د افغانستان په سیاست کې تر موږ زیات ننوتلی او باتجربې وي

2023-02-02
    محمد صلاح و
  1. س١: يقطع منحنى الدالة